Privacybeleid

Delft, 15 mei 2018

Postadres
Postbus 244
2600 AE Delft

Dojo
Willem Bilderdijkhof 165
2624 ZM Delft

Contact
06 83 65 56 69 (onder lestijd)
info@budogouweleeuw.nl
www.budogouweleeuw.nl
KvK nr.: 27354868

1 Privacy-beleid

1.1 Doel

In dit Privacy-beleid geven wij aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1.2 Beleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Budo Gouweleeuw houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Budo Gouweleeuw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden (lidmaatschap, contributie, gradaties);
 • informeren (nieuwsbrief, uitnodigingen, calamiteiten, afzeggingen);
 • activiteiten (wedstrijden, examens, andere sportevenementen).

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • het aanmeldingsformulier;
 • de statuten;
 • het huishoudelijk reglement.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Budo Gouweleeuw de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum (categorie A);
 • adres, huisnummer, postcode, woonplaats (categorie B);
 • telefoonnummer, e-mailadres (categorie B);
 • geslacht (categorie B);
 • type sport, gradatie, bondsnummer JBN (categorie A);
 • bankrekeningnummer (categorie B);
 • naam ouder/voogd van een minderjarig lid (categorie B).

Uw persoonsgegevens worden door Budo Gouweleeuw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • categorie A: onbeperkt (i.v.m. gradatie en inschrijfgeld) tenzij het lid na verloop van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden (bij hernieuwd lidmaatschap is dan opnieuw inschrijfgeld verschuldigd);
 • categorie B: tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

2.2 Vrijwilligers / docenten

Persoonsgegevens van vrijwilligers en docenten worden door Budo Gouweleeuw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden (lidmaatschap, sleutelhouder, autorisaties, onkosten);
 • informeren (nieuwsbrief, uitnodigingen, calamiteiten, afzeggingen);
 • activiteiten (wedstrijden, examens, andere sportevenementen).

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • de vrijwilligersovereenkomst;
 • de sleutelovereenkomst;
 • de statuten;
 •  het huishoudelijk reglement.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt Budo Gouweleeuw de volgende persoonsgegevens van u:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum;
 • adres, huisnummer, postcode, woonplaats;
 •  telefoonnummer, e-mailadres;
 • ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG);
 • type sport, gradatie, bondsnummer JBN, lesbevoegdheden (alleen voor docenten);
 • bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Budo Gouweleeuw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het vrijwilligersverband.

2.3 Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Budo Gouweleeuw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • uitvoering geven aan de fiscaal verplichte loonadministratie.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • de arbeidsovereenkomst;
 • de sleutelovereenkomst;
 • de statuten;
 • de fiscale Wet- en regelgeving.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Budo Gouweleeuw de volgende persoonsgegevens van de medewerkers vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, nationaliteit;
 • adres, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG);
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • salarisgegevens, bankrekeningnummer;
 • kopie ID, BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Budo Gouweleeuw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2.4 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3 Verstrekking aan derden

3.1 Uitbestede diensten

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van de diensten van een derde partij voor:

 • de internetomgeving van onze website;
 • de software en het gegevensbeheer voor de ledenadministratie;
 • de software en het gegevensbeheer voor de financiële administratie;
 • het verzorgen van de loonadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3.2 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4 Overig aspecten

4.1 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Budo Gouweleeuw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden hiermee vertrouwelijk om te gaan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4.2 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

5 Klachten of vragen

5.1 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

5.2 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

5.3 Contactgegevens

E-mailadres: info@budogouweleeuw.nl.

 

Klik hier voor een PDF van het privacybeleid