Anti-pestprotocol

In dit document hebben wij als BUDO GOUWELEEUW vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna is uitgelegd hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren en welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen

Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein moge lijk te maken hebben we een  aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden. Een aantal dingen zijn in onze club niet toegestaan. Hieronder vallen:

 • Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen daarover
 • Ongewenst aan de spullen van een ander komen
 • Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen
 • Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon er van niet als positief ervaren wordt
 • Vloeken of schelden
 • Roddelen

Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:

 • Probeer ruzie altijd samen op te lossen
 • Wanneer dit niet lukt: zoek contact met trainer, vertrouwenscontactpersoon en/of bestuurslid
 • Luister aandachtig naar elkaar
 • Help elkaar waar nodig
 • Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen

Bovenstaande gedragsregels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zijn terug te vinden op de website. Verder wordt er door de trainers regelmatig aandacht aan besteed en zien wij toe op de naleving ervan tijdens de budolessen. Bovendien wordt aan ouders/verzorgers ook gevraagd om ongewenst gedrag te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

2. Situaties van pestgedrag oplossen

Als er een vermoeden bestaat dat er binnen de club gepest wordt dan worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen met de pester op te lossen. Als de gepeste er niet uitkom t grijpt de budoleraar/trainer in. Hij/zij brengt de partijen bij elkaar voor een gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
 2. Er wordt contact gezocht met de ouders van de partijen nadat de kinderen hierover ingelicht zijn. Eventueel wordt een gesprek gevoerd met de hele groep. Hierin kan aan de orde komen wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor slachtoffers, daders, meelopers en zwijgende middengroep. Besproken kan worden of ze zich realiseren we lk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag en/of houding. Vervolgens kan aan de groep suggesties gevraagd worden hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste budoka.

Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de pester. De fase van bestraffen/sancties treedt in werking (zie paragraaf 3). Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester vastgelegd in een verslag. Bij iedere melding omschrijft de leraar ‘de toedracht’. De leraar en ouders pro beren in goed overleg samen te werken aan een voor iedereen bevredigende oplossing. Als het gaat om jonge kinderen worden de ouders hier actief bij betrokken.

3. Sancties

Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door budoka’s, trainer en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt
altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur. De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hieronder zijn de sancties per categorie opgesomd.

Eerste sancties

 • Eén training niet aanwezig zijn.
 • Voor een bepaald aantal trainingen: blijven tot de andere budoka’s naar huis vertrokken zijn.
 • Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol in het pestprobleem door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.
 • Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.

Vervolgsancties

 • De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De budoclub heeft een dossier bijgehouden van de acties die hebben plaats gevonden. Dit dossier is uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een andere groep plaatsen.
 • Bij aanhoudend pestgedrag de pester voor een bepaalde periode schorsen.

Laatste sanctie

 • In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden van de club.

Namens Budo Gouweleeuw
Het bestuur

Klik hier voor een PDF versie van het Anti-pestprotocol